Typy danych

sum z wartością 99 to zmienna typu liczbowego (number). Oprócz liczb JS korzysta też z innych typów danych:

string - ciąg znaków. Są zapisywane w cudzysłowiu lub apostrofach, np. 'Programiści JS są super'

zmienna typu logicznego (boolean) - true (logiczna prawda) lub false (logiczny fałsz)

null - czyli pusty obiekt

undefined - wartość niezdefiniowana

Jak sprawdzić typ zmiennej? Służy do tego instrukcja typeof, np. typeof sum

Spróbuj teraz stworzyć zmienną ze swoim imieniem. W konsoli wpisz let name = "tu podaj swoje imię"; Następnie napisz console.log(name);. Powinnaś zobaczyć swoje imię w konsoli. Sprawdź jakiego typu jest Twoja zmienna name przez wpisanie w konsoli console.log(typeof name);

Liczby i operatory

Na liczbach możemy wykonywać działania matematyczne. Służą nam do tego operatory przedstawione w poniższej tabelce.

Załóżmy, że mamy następujące zmienne:

let y = 8;

let z = 4;

Operator Równanie Wynik
+ Dodawanie x = y + z x = 12
- Odejmowanie x = y - z x = 4
* Mnożenie x = y * z x = 32
/ Dzielenie x = y / z x = 2
% Reszta z dzielenia x = y % 3 x = 2
++ Inkrementacja x = ++y x = 9
x = y++ x=8; y = 9;
-- Dekrementacja x = --y x = 7
x = y-- x = 8; y = 7

Spróbuj teraz zapisać kilka takich działań w konsoli. Najpierw stwórz dwie dowolne zmienne liczbowe, a potem wypisz przy pomocy console.log w konsoli wyniki działań.

Stringi

Na stringach również można robić pewne operacje. Możemy je do siebie dodawać (nazywa się to konkatenacja).

let text_1 = "Hello";
let text_2 = "Jack";
let text3 = text_1 + ', ' + text_2 + '!'; // Hello, Jack!

Stwórz zmienną surname i przypisz do niej swoje nazwisko. Następne zdefiniuj kolejną zmienną o nazwie fullName i spraw, by jej wartością były Twoje dwie wcześniejsze zmienne, czyli imię i nazwisko. Wypisz wartość zmiennej fullName w konsoli.

Do sprawdzenia długości tekstu służy właściwość length

text_3.length; // 12

Sprawdź, wypisując w konsoli, jaka jest długość trzech Twoich zmiennych tekstowych (name, surname, fullName).

Możemy też zmienić znaki w tekście na duże lub małe:

text_3.toUpperCase(); // HELLO, JACK!
text_3.toLowerCase(); // hello, jack!

Spraw, aby Twoje imię w zmiennej name było napisane wielkimi literami.

Kolejną metodą jest sprawdzanie pozycji podtekstu:

text_3.indexOf('Jack'); // 7

Sprawdź, jaką pozycję zajmuje w Twoim imieniu literka 'a'.

Możemy również zamienić fragmenty tekstu:

text_3.replace('Jack', 'Mary');

W ten sposób zastąpimy pierwsze wystąpienie danego ciągu znaków (w naszym przypadku 'Jack') nowym stringiem ('Mary').

Zadanie:

Stwórz zmienną hello i przypisz do niej następujący tekst: "Hello, [tu podaj swoje imię]!". Następnie, korzystając z metody replace, spraw, aby tekst wyglądał tak: "Hello, JavaScript!".

results matching ""

    No results matching ""